jessica@sangotal.com

0732 546 230

SPRÅK

Svårigheter i språket kan vara:
* Svårt att första vad andra säger
* Talar i för korta meningar
* Har för få ord i ordförrådet
* Använder ordformerna på felaktigt sätt
* Kan inte vänta på sin tur
* Förstår inte frågor/frågeord
* Svårare att ta ögonkontakt

Ett barn ska kunna höra och förstå vad som sägs. Det behöver ord och struktur för att kunna reagera på det. Språk är en komplex lek av språkförståelse, ordförråd, meningsbyggnad och uppbyggnad av berättelser. Ibland sker språkutvecklingen för långsamt eller avvikande. Flerspråkighet kan också stagnera utvecklingen, men oftast finns det då svårigheter i både modersmålet och svenskan. Det kan även uppstå svårigheter i kommunikationen som följd av autistisk spektrum störningar.

 

Vad är en försenad språkutveckling?

Vi talar om en försenad språkutveckling när den är mycket senare eller negativt avvikande än hos jämnåriga. Det kan finnas svårigheter med språkförståelse och/eller språkproduktion, i de tre delarna som språket består av: språkform, språkinnehåll eller språkanvändning.
Vid svårigheter med språkförståelsen har personen svårt att förstå vad andra säger.
Vid svårigheter med språkproduktion har personen svårt att uttrycka sig. Det är ofta så att de inte är lika mycket påverkade.
Vid svårigheter med språkform är meningarna korta och ostrukturerade, grammatiskt inkorrekta och det är svårt med inlärning av böjningar och ändelser.
Vid svårigheter med språkinnehåll är ordförrådet litet och förståelse och berättande av historier svårt. Ofta handlar de om samma (välkända) händelser, det är svårt att berätta utanför här och nu, samt svårt att avgöra vad samtalspartnern redan vet. I talet hörs ofta standarduttryck och förenklat språk som “den, den här, den där” eller “jag vet inte”, pauser och upprepningar. Personen kan ha svårt att hitta ord.
Vid svårigheter med språkanvändning är det svårt för personen att använda språket i kommunikationen: hur man kan styra sig själv eller andra med hjälp av (kropps)språket, ta tur i samtalet eller leken, lyssna på andra, veta om någon annan har hört, förstått eller ens är intresserad eller ha adekvat ögonkontakt i samtalssituationer.

Tidig IGENkänning

Det är väldigt viktigt att en försenad språkutveckling känns igen så tidigt som möjligt. Mellan 0-6 år är barn som mest känsliga för språkinlärning. Sättet som barnet lär sig språket på har stor påverkan på den vidare språkutvecklingen, liksom hur barnet kan resonera sig fram till lösningar. När inte språknivån är korrekt i botten, så har det följder för utvecklingen av slutledningsförmågan och för språkutvecklingen i sig. Språkutvecklingsförsening/störning för ofta med sig inlärningssvårigheter och/eller social-emotionella svårigheter. När barnet har svårt att förstå eller göra sig förstått kan det börja visa upp ett visst beteende. Ilska, rädsla eller aggressivitet kan plötsligt uppstå. Förseningen kan också förorsaka negativa följer för läs- och skrivinlärningen.

Komorbiditet - förekomst tillsammans med andra störningar.

Försenad språkutveckling kan hänga ihop med andra störningar, så som en talförsening, utvecklingsförsening, neuropsykiatriska funktionshinder, problem med informationsbearbetning, auditiv bearbetningssvårighet eller hörselskada. Det som även spelar roll är barnets möjligheter, psykologiska faktorer, sociala faktorer samt den sorts och mängd språk som barnet har omkring sig.

Vad gör logopeden?

Logopeden undersöker barnets språk noggrant. Det är viktigt med så mycket information som möjligt, så att behandlingen kan bli så effektiv och specifik
som möjligt. Det börjar med ett första samtal med föräldrarna och barnet. Då blir tydligt vad behovet är, barnets bakgrund och samt vad föräldrarna och
personal på förskolan har gjort för att stimulera språkutvecklingen. Språkutredningen görs med hjälp av standardiserade test. Med dessa test
fastställs barnets språkliga nivå, jämfört med jämnåriga. Test för att undersöka språkförståelse, produktion (meningar och ord), kommunikativa färdigheter och auditiva färdigheter. Med hjälp av resultaten ställs en
diagnos. Och i samarbete med föräldrarna görs en plan för att jobba med språkutvecklingen på det mest effektiva sättet. Logopeden tränar språkförståelsen och förbättrar barnets förmåga att lyssna. Det arbetas med ordförrådet, meningsbyggnad samt uttal. Barn som (nästan) inte talar alls får hjälp med förutsättningarna till att kunna börja tala: att använda språket för ett visst ändamål, imitera andra, ögonkontakt, turtagning osv. Föräldrarna inkluderas så mycket som möjligt i behandlingen och får hemläxa. Barnets totala utveckling tas i akt, liksom eventuella ytterligare svårigheter och familjens möjligheter.
Det är mest effektivt om logopeden ser barnet varje vecka, om föräldrarna är med, så att de kan se vad som ska övas hemma och lära sig om barnets nivå och behov, samt om hemläxorna utförs. 

0732 546 230

info@sangotal.se

Copyright Sangotal | Producerad av Conversant Creatives